ورود |عضويت
يكشنبه 27 خرداد ماه 1403

نام: اسفندیار

نام خانوادگی: حاجی زاده

عنوان: کارشناس زراعت ، مسئول باغبانی

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: hajizadeh@agri-natanz.ir

 

آدرس پستی: نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف:

سرکشی و نظارت بر گلخانه ها ، تعیین سهمیه سوخت گلخانه ها ، صدور مجوزهی گلخانه ، مراکز پرورش قارچ خوراکی ، اجرای طرح های اصلاح و احیاء باغات ، تغذیه باغات ، توزیع نهالهای یارانه ای ، اجرای طرح بهبود کیفیت محصولات باغی

Module Border Module Border
   

 روند صدور پروانه ها: ( گلخانه و قارچ )

1- اخذ مدارک ، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی حسب ضوابط نظام گلخانه ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی حداکثر طی دو ماه.

2- اتخاذ تصمیم در کمیته فنی صدور پروانه های استان.

3- پرداخت هزینه های بررسی وصدور پروانه ها به سازمان نظام مهندسی استان.

تبصره: موافقت اولیه راساً برای آندسته از متقاضیانی که فاقد اسناد مثبته می باشند توسط نظام مهندسی صادر شده وفاقد هرگونه تعهد برای سازمان وجهادکشاورزی می باشد.

تبصره: براساس قوانین مربوطه هزینه های یاد شده دراین بند توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور تعیین وپس از تایید وزارت جهادکشاورزی ( معاونت تولیدات گیاهی ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

4- صدور انواع پروانه:

تذکر1 : رعایت قوانین ومقررات مربوطه جاری کشور برای صدور پروانه ها ومجوزها توسط سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

تذکر2 : حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان نایید کمیته فنی می باشد.

مراحل صدور پروانه تاسیس:

مراحل صدور پروانه تاسیس به شرح ذیل می باشد.

ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه کلیه مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی درمدت زمان دوماه.

اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه استان ( مستقر درسازمان نظام مهندسی)

معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار وناظر واجد صلاحیت مندرج در بندهاي 1-1-23 تا 1-1-25 و تبصره هاي مرتبط فصلنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان  برای شروع عملیات ساخت گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.

صدور پروانه تاسیس.

تبصره: شروع عملیات احداث گلخانه یا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضی وبازدید مهندس مربوطه از سایت محل احداث طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد.

مراحل صدورپروانه بهره برداری:

مراحل صدور پروانه بهره برداری به شرح ذیل است:

ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

تکمیل فرم گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر پروژه وارائه آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه بهره برداری وتطبیق با طرح اولیه طبق فرم گواهی پایان کار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان.

بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

عقد قرارداد مطابق تبصره 2 و 3 بند 2-1-5- نظام گلخانه ای با مسول فنی واجد الشرایط مندرج دربند   1-1-22 نظامنامه.

صدور پروانه بهره برداری.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان تایید کمیته فنی می باشد.

تبصره 1 : مدت اعتبار پروانه بهره برداری 2 سال می باشد که پس از انعقاد فاقد اعتبار بوده وضروری است نسبت به تمدید آن اقدام شود.

تبصره 2 : واحدهای دارای پروانه منقضی شده از مزایای قانونی برخوردار نخواهند شد.

تبصره 3 : تصمیم گیری درخصوص تمدید پروانه بهره برداری به عهده کمیته فنی صدور پروانه استان بوده وارائه گزارش مسول فنی دراین خصوص نافذ است.

مجوز توسعه:

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی ومدارک لازم مبنی بر افزایش سطح گلخانه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان.

2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی.

3- اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور مجوز توسعه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

4- بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

5- معرفی مهندس ناظر، مشاور و پیمانکار واجد صلاحیت مندرج دربندهای 1-1-23 تا 1-1-25 وتبصره های ذیربط نظامنامه به متقاضی جهت عقد قرارداد با ایشان برای شروع عملیات توسعه گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.

6- صدور مجوز توسعه.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور مجوز یک ماه از زمان تایید کمیته فنی می باشد.

تبصره: شروع عملیات توسعه گلخانه یا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضی وبازدید مهندس ناظر از سایت محل اجرای پروژه طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد.

مجوز بهسازی ونوسازی:

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی ومدارک لازم مبنی بر صدور پروانه بهسازی ونوسازی گلخانه یا واحد پرورش قارچ به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی.

3- اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور مجوز بهسازی ونوسازی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

4- بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

5- معرفی مهندس ناظر، مشاور و پیمانکار واجد صلاحیت مندرج در بندهای 1-1-23 تا 1-1-25 وتبصره های ذیربط نظامنامه به متقاضی جهت عقد قرارداد با ایشان وشروع عملیات بهسازی ونوسازی گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.

تبصره: شروع عملیات بهسازی ونوسازی گلخانه یا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس ازدرخواست متقاضی وبازدید مهندس مربوطه از محل طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور مجوز یک ماه از تایید کمیته می باشد.

مجوز تغییر کشت:

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر صدور مجوز تغییر کشت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی.

3- اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور مجوز تغییر کشت توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

4- بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

5- صدور مجوز تغییر کشت.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور مجوز یک ماه از تایید کمیته می باشد.

شرايط زمين طرح گلخانه:

- در مورد اراضی دارای سند مالکیت ارائه بنچاق، اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه تصویر آن ( فتوکپی برابر اصل مدارک ) ضروری است.

- در مورد اراضی استیجاری، ارائه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 10 سال که به این منظور صادر وتنظیم گردیده است ( یک نسخه تصویر برابر اصل ان)

تبصره 1 : درمورد زمین های اوقافی وآستانه ای مدت وموضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقاف شهرستان یا استان مربوطه تعیین می گردد.

تبصره 2: درمورد اراضی فاقد سند مالکیت ( اراضی واگذاری مدیریت امور اراضی ومنابع طبیعی ) مدارک واگذاری وموافقت نامه اجرای طرح توسط ارگان های ذیربط الزامی است.

تبصره 3: با توجه به اینکه احداث گلخانه ها تغییر کاربری محسوب نمی شود لذا در راستای تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها، رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت بخشنامه 87399/020/53 مورخ 14/9/86 سازمان امور اراضی ضروری می باشد.

-     یک نسخه از انحصار وراثت درمورد زمین های موروثی دال برمالکیت متقاضی وارائه وکالت نامه بلاعزل از سایر وراث به متقاضی وهمچنین اجاره نامه محضری مدت دار.

-         ارائه تعهدنامه محضری به منظور عدم ساخت بناهای غیرمجاز وعدم تغییر کاربری اراضی به مدیریت امور اراضی استان.

-         ارائه پاسخ مثبت استعلامهای مورد نیاز.

-     ارائه کروکی تایید شده توسط مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی استان جهت تعیین دقیق مکان احداث گلخانه یا واحد قارچ خوراکی با رعایت حریم های مربوطه .

-         زمین متقاضی باید دارای اسناد مثبته وفاقد معارض باشد.

-     درخصوص اراضی واگذاری از سوی هیات های هفت واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 31 و32 قانون واگذاری اراضی ملی ودولتی، ارائه صورتجلسه واگذاری زمین وهمچنین نقشه وکروکی مورد نظر جهت صدور پروانه الزامی است.

تبصره 4: امکان احداث واحدهای پرورش قارچ دکمه ای در زمینهای استیجاری وجود ندارد.

حداقل های سطح وتولید برای احداث گلخانه وواحدهای پرورش قارچهای خوارکی:

1-گلخانه ها

- حداقل مساحت مفید گلخانه ( پیوسته و زیر پوشش واحد) 3000 مترمربع می باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیسات گلخانه ها، رودخانه ها ودریا ( عوارض طبیعی) محدوده دامداریها وصنایع آلوده کننده ( مانندکارخانه سیمان، کارخانه تولید آسفالت، کارخانه سنگبری و... ) به شرح ذیل می باشد.

جدول 2-1- حداقل فاصله گلخانه ها از عوارض طبیعی، تاسیسات، مناطق مسکونی، راهها

عوارض طبیعی

حریم رودخانه

50 متر

حریم دریا

200 متر

عوارض تاسیساتی

محدوده دامداریها و مرغداریها

50 متر

کارخانه های آلوده کننده

کارخانه سیمان، سنگ شکنی ،آسفالت،پودر سنگ و....

2000 متر

رعایت فاصله گلخانه ها با کارخانه سیمان، کارخانه گچ، کارخانه سنگ شکنی، کارخانه آسفالت، کارخانه پودر سنگ وکلیه واحدهائی که به مقدار زیاد گرد وخاک وغبار تولید می کنند حداقل 2 کیلومتر رعایت گردد وجهت حصول اطمینان لازم است که از سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز استعلام وهماهنگی گردد. ضمن اینکه گلخانه ها نباید در مسیر جهت وزش باد غالب منطقه ومقابل واحدهای فوق باشد.

2- واحد پرورش قارچ خوراکی

- حد مساحت زمین مورد نیاز ( که درمحدوده آیین نامه مربوطه نسبت به احداث بنا وتاسیسات مبادرت می نمایند) برای پرورش قارچ دکمه ای ( بدون واحد کمپوست) با ظرفیت 200 تن درسال، 6000 مترمربع وبرای قارچ صدفی با ظرفیت 50 تن در سال 2000 مترمربع می باشد.

- حداقل ظرفیت تولید برای احداث واحد قارچ دکمه ای،200 تن درسال وبرای احداث واحد قارچ صدفی، 50 تن درسال می باشد.

- مجوز احداث واحدهای پرورش قارچ به طور مستقل وجدا از واحد تولید کمپوست واسپان قارچ صادر گردد.

- رعایت ضوابط مرتبط با سازمان محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور وسایر دستگاه های ذیربط          علی الخصوص درمورد فواصل مجاز تا واحدهای قارچ خوراکی ضروری می باشد. تشخیص رعایت وعدم این ضوابط صرفا برعهده ی مهندس ناظر می باشد.

توضیح: بند 4 ماده 4 فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مصوب 1355 قوانین مربوط به شهر وشهرداری مقرر می دارد که حداقل 75% از مساحت زمین به صورت فضای باز ومابقی برای احداث بنا وتاسیسات می باشد.

واحدهای قارچ خوراکی بدون عملیات کمپوست سازی ملزم به رعایت حداقل 500 متر فاصله از    سکونت گاهها، مراکز آموزشی ودرمانی ورعایت حریم جاده هستند وضروری است با واحدهای مرغداری 250 متر فاصله داشته باشند. سایر فواصل به شرح جدول ذیل می باشند: 

جدول2-2- حداقل فاصله واحدهای قارچ خوراکی با عملیات کمپوست سازی از تاسیسات، مناطق مسکونی، راهها و...

مراکز حساس

فاصله ( متر)

سکونت گاه ها

1000

مراکز درمانی آموزشی

500

بزرگراهها و جاده ترانزیت ( فاصله از محور)

250

جاده اصلی ( فاصله از محور)

150

پارک ملی- تالاب- دریاچه- آثار طبیعی ملی

1000

پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده- رودخانه دائمی وقنات دایر

200

چاه های عمیق ونیمه عمیق

100

جدول 2-3- فواصل واحدههای پرورش قارچ خوراکی تا مراکز آلوده کننده

فاصله تا کارخانجات سیمان

3000 متر

فاصله تا آلوده کننده درجه یک( گاوداری، کشتارگاه سنتی، کارخانجات گچ وآهک، مرکز تجمع زباله ویاکود، دباغی، چرمسازی وتصفیه فاضلاب)

1000 متر

فاصله تا آلوده کننده های درجه دو( ریخته گری، موزائیک وسرامیک، گورستان وکشتارگاه صنعتی)

250 متر

فاصله تا روستاهایی که در بافت آن به نحوی دامداری ومرغداری سنتی در ساختمانهای مسکونی وجود داشته باشد.

500 متر

تبصره: به شرط اینکه شرایط احداث گلخانه وواحدهای پرورش قارچ خوراکی به عنوان کشت در محیط های کنترل شده مبنا واساس کار باشد، با رعایت ضوابط فنی مربوطه وتوجیه اقتصادی ومقتضیات مناطق وحمایت از بهره برداران خرد، بنا به تشخیص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کاهش سطوح ومیزان تولید مذکور بلامانع می باشد.

Module Border Module Border
  نظرسنجي
نظر شما درباره پرتال مدیریت جهاد کشاورزی چیست؟

 

تعداد جوابها : 443

عالی : 74%
خوب : 2%
متوسط : 3%
ضعیف : 21%

  ارسال  
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 153
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 153

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2500464
Visitors بازديد هاي امروز: 230
Visitors بازديد هاي ديروز: 1277

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/03/27 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا